Pogłowie krów nieco niższe

Tekst: Radosław Iwański

Pogłowie krów nieznacznie spadło w grudnie 2020 r. w porównaniu z grudniem 2019 r. – podał Główny Urząd Statystyczny. Było ono niższe o 15 tys. sztuk (o 0,6%) i wyniosło 2 391,3 tys. sztuk, a w porównaniu z czerwcem 2020 r. odnotowano spadek pogłowia o 76,8 tys. sztuk (o 3,1%). Ubój krów w okresie VI – XI 2020 r. w stosunku do okresu XII 2019 r. – V 2020 r. wzrósł o 17,8% (43,3 tys. sztuk). Przeciętna cena skupu mleka za 12 miesięcy 2020 r. – podał GUS – wyniosła 137,71 zł za 100 l i była o 2,2% wyższa od rejestrowanej w analogicznym okresie 2019 r.

W grudniu 2020 r. pogłowie bydła ogółem wynosiło 6 278,9 tys. sztuk i było o 17,3 tys. sztuk (o 0,3%) wyższe niż przed rokiem, a w porównaniu z liczebnością stada w czerwcu 2020 r.- niższe o 64,8 tys. sztuk (o 1%).

Pogłowie cieląt poniżej 1 roku spadło w porównaniu do stanu pogłowia w grudniu 2019 r. (o 0,7%), a w porównaniu do czerwca 2020 r. wzrosło o 0,3% do poziomu 1 734,6 tys. sztuk.

Stado młodego bydła w wieku 1-2 lat powiększyło się, w stosunku do poprzedniego roku o 2,5%, a w porównaniu z czerwcem 2020 r. odnotowano niewielki wzrost 0,2% i osiągnęło po-ziom 1 800 tys. sztuk.

W strukturze stada bydła ogółem udział poszczególnych grup wiekowo-użytkowych w grudniu 2020 r. wynosił:

  • cielęta w wieku poniżej 1 roku – 27,6%,
  • młode bydło hodowlane i rzeźne w wieku 1-2 lat – 28,7%,
  • krowy – 38,1%,
  • pozostałe bydło dorosłe hodowlane i rzeźne w wieku 2 lat i więcej – 5,6%.

W porównaniu ze strukturą pogłowia bydła w grudniu 2019 r. wzrósł jedynie udział pogłowia młodego bydła hodowlanego i rzeźnego w wieku 1-2 lat o 0,6 p. proc. Udział pozostałego bydła dorosłego hodowlanego i rzeźnego w wieku 2 lat nie zmienił się. W pozostałych grupach struktury stada pogłowia bydła wystąpił spadek udziału o 0,3 p. proc. w badanym okresie.
Według danych dotyczących handlu zagranicznego import bydła w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2020 r. wyniósł 113,6 tys. sztuk i był niższy o 23% (33,9 tys. sztuk) w stosunku do analogicznego okresu 2019 r.

Średnia cena skupu 1 kg żywca wołowego za 12 miesięcy 2020 r. wynosiła 6,39 zł/kg i była wyższa o 0,6% od notowanej w analogicznym okresie 2019 r.

Przeciętna cena skupu mleka za 12 miesięcy 2020 r. (137,71 zł za 100 l) była o 2,2% wyższa od rejestrowanej w analogicznym okresie 2019 r.

Największy udział w krajowym pogłowiu bydła miały województwa: mazowieckie (18,2%), wielkopolskie (17,3%) i podlaskie (16,3%).

Nadchodzące wydarzenia