Prace rutynowe w kalendarzu programu SOL

Jak to się robi w SOL?

TEKST: Joanna Kwaśniewska, PFHBiPM

Założeniem programu SOL jest przyspieszenie pracy w gospodarstwie i usystematyzowanie jej tak, aby hodowca nie przeoczył żadnej ważnej czynności. Jednym z narzędzi wspomagających ten proces są prace rutynowe. Jest to nic innego jak funkcja umożliwiająca stworzenie schematu pracy, który informuje program o tym, jakie zwierzęta ma wyszukać i kiedy ma wyświetlić przypomnienia o nich, w kontekście konieczności wykonania danej pracy. Funkcja ta jest szczególnie przydatna, gdy hodowca chce, aby program przypominał mu o wykonaniu takich czynności, które przeprowadza się u wszystkich zwierząt danego rodzaju, będących w określonym wieku albo w określonym okresie laktacji lub ciąży. Dobrym przykładem są różne zabiegi wykonywane u krów w okresie okołoporodowym.

Jednorazowe tworzenie schematu
W celu utworzenia schematu pracy rutynowej należy w menu głównym wejść do opcji „Kalendarz” > „Prace rutynowe”. Następnie kliknąć niebieski przycisk „Dodaj nową pracę”. Wyświetli się formatka, gdzie kolejno uzupełniamy pola.

Trzeba wpisać nazwę pracy, rodzaj zwierząt, dla których ma być naliczana (można wybrać dowolną konfigurację, np. krowy i jałówki, same buhajki lub wszystkie). Następnie określamy zdarzenie odniesienia – może to być np. data zasuszenia lub wycielenia. To od tej daty program będzie odejmował lub dodawał liczbę dni wpisaną w pole „Okres optymalny (liczba dni od zdarzenia odniesienia)”. Kolejne pola, czyli „Okres minimalny” i „Okres maksymalny”, pozwalają określić widełki, w których ma się zmieścić termin pracy. Oznacza to, że będzie on aktualny nie tylko w dniu „optymalnym”, ale w całym okresie objętym widełkami. Można jeszcze zażyczyć sobie, aby program wyświetlał pracę jako „zaległą” przez określoną liczbę dni, licząc od daty „maksymalnej”. W tym celu należy wypełnić pole „Przypomnij jako zaległą”. Ostatnie pole formatki umożliwia powiązanie pracy z czynnością – dzięki temu przy potwierdzaniu tej pracy w kalendarzu będzie można od razu zarejestrować jej wykonanie. Natychmiast po zapisaniu schematu program naliczy terminy planowanej pracy dla wszystkich zwierząt wskazanego rodzaju, jeśli tylko znana jest dla nich data „Zdarzenia odniesienia”. Od tego momentu program nalicza odpowiednie terminy automatycznie, kiedy tylko pojawi się zwierzę, dla którego należy to zrobić.

Szybsza rejestracja zdarzeń
Powiązanie pracy rutynowej z konkretnym zdarzeniem przyspiesza robienie zapisów w programie. W schemacie możemy dowiązać do terminu pracy rutynowej takie zdarzenia, jak pokrycie/ruja, zasuszenie, BCS, zabieg, wycielenie lub przemieszczenie w obrębie gospodarstwa. Przykładowo: jeżeli utworzę pracę „Przeniesienie do kojca A” i dowiążę do tego przemieszczenie, to kiedy już faktycznie przeniosę zwierzę w inne miejsce i będę chciała zapisać ten fakt w SOL, wystarczy potwierdzić pracę w kalendarzu. Aby to zrobić, należy wejść do zielonego boksu z nazwą utworzonej pracy – znajduje się na pulpicie. Wyświetlą się wszystkie naliczone terminy. Teraz wystarczy zaznaczyć te, które zostały wykonane i kliknąć „Potwierdź wykonanie”. Program wyświetli odpowiednie formatki do rejestracji zdarzenia.

Przypomnienia o krowach przed wycieleniem
Bardzo często przed planowanym wycieleniem wykonuje się szereg czynności, np. przeniesienie do innego kojca, zmiana paszy itp. W programie Stado OnLine można ustawić takie przypomnienia. W tym wypadku jako „Zdarzenie odniesienia” powinniśmy wybrać „Datę prognozy wycielenia”. Zwróćmy uwagę, że wykonanie pracy powinno nastąpić przed zdarzeniem odniesienia. Dlatego w polach „Okres optymalny”, „Okres minimalny” i „Okres maksymalny” należy wpisać liczby ujemne – w ten sposób informujemy program o tym, że praca ma być wykonana przed zdarzeniem odniesienia.

Dobrze zorganizowany kalendarz to istotny element w efektywnym zarządzaniu stadem. Hodowca nie musi o wszystkim pamiętać – zrobi to za niego SOL, dzięki czemu żadna ważna czynność nie zostanie przeoczona.

Nadchodzące wydarzenia