Ulga dla aktywnie użytkujących program SOL

W ramach promocji programu do zarządzania stadem SOL dla gospodarstw aktywnie użytkujących ten program wprowadzono upust w kosztach oceny, w wysokości 0,20 zł na ocenianą krowę. Oznacza to, że opłata za ocenę wartości użytkowej w takim gospodarstwie będzie odpowiednio niższa.

 

Co należy zrobić, aby gospodarstwo uzyskało wspomniany upust? Wystarczy rejestrować w programie SOL podstawowe zdarzenia zachodzące w stadzie krów. Poniżej garść informacji odnośnie do sposobu oceny aktywności gospodarstw i przyznawania im wspomnianej ulgi.

Aktywność gospodarstwa jest oceniana po przetworzeniu wyników z aktualnego próbnego doju. Wyniki oceny są brane pod uwagę przy naliczaniu opłaty z tytułu tego doju. Podstawę oceny stanowią zdarzenia, które według metodyki oceny wartości użytkowej bydła powinny być umieszczone w Wykazie Zdarzeń – jednym z dokumentów sporządzanych podczas próbnego doju (patrz ramka).

Gospodarstwo zostaje uznane za aktywne, jeśli PRZED datą rozpoczęcia próbnego doju zarejestrowało w SOL co najmniej 90% spośród tych zdarzeń, które:
• zaszły po rozpoczęciu poprzedniego próbnego doju, ale przed datą rozpoczęcia aktualnego
oraz
• zostały przekazane do Symleku przez zootechnika oceny wraz z wynikami aktualnego próbnego doju.
Zatem oceniając aktywność użytkownika, porównuje się liczbę zdarzeń zarejestrowanych (wg wyżej opisanych zasad) przez użytkownika SOL z liczbą zdarzeń, które dotarły do Symleku za pośrednictwem zootechnika oceny. Dla oceny aktywności użytkownika SOL nie ma znaczenia sposób, w jaki zootechnik uzyskał informacje o rozpatrywanych zdarzeniach (czy pobrał je z SOL bezpośrednio na PDA, uzyskał w postaci wykazu wydrukowanego przez hodowcę lub dowiedział się z rozmowy z nim). Istotne jest jedynie, aby informacja o tych zdarzeniach została w odpowiednim czasie zarejestrowana przez hodowcę w SOL.

Zdarzenia, które miały miejsce w dniu aktualnego próbnego doju, nie są brane pod uwagę przy ocenie aktywności użytkownika SOL za okres, który ten próbny dój zamyka. Mogą być uwzględnione w kolejnym okresie rozliczeniowym, dlatego powinny zostać zarejestrowane w SOL przed datą rozpoczęcia następnego próbnego doju.

Zliczając zarejestrowane zdarzenia, trzeba pamiętać, że rejestracja wycielenia jałówki w programie SOL lub w Symleku przez zootechnika generuje aż dwa zdarzenia: wycielenie i przybycie krowy pod ocenę! Zatem pomijając jedno wycielenie jałówki w danym okresie rozliczeniowym, hodowca „traci” aż dwa zdarzenia.

Zdarzenia wymagane w Wykazie Zdarzeń
• Przybycia
• Ubycia
• Wycielenia (w tym cielęta-jałówki z numerem kolczyka)
• Zasuszenia

Warto podkreślić, że w rejestracji zdarzeń istotna jest zarówno data samego zdarzenia, jak i data jego rejestracji. Data zdarzenia przyporządkowuje je do określonego cyklu rozliczeniowego, natomiast data rejestracji decyduje o aktywności hodowcy w danym cyklu rozliczeniowym. W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że hodowca jest „nagradzany upustem”, jeśli informacja o zdarzeniu, potrzebna zootechnikowi oceny, była dostępna w SOL w przeddzień próbnego doju. Nie jest ważne, czy zootechnik z niej skorzystał czy nie. Ważne jest, że tam była! Oto kilka przykładów rozliczenia aktywności w gospodarstwie, w którym poprzedni dój rozpoczął się 6 czerwca, a aktualny 8 lipca wieczorem:
• Ubycie krowy Riny miało miejsce 4 lipca, lecz rejestracja tego zdarzenia w SOL nastąpiła dopiero 8 lipca (czyli w tym samym dniu, gdy rozpoczynał się aktualny próbny dój). W tym przypadku ubycie Riny nie zostanie zaliczone do aktywności użytkownika.
• Wycielenie krowy Berty miało miejsce 10 czerwca, natomiast jego rejestracji w SOL hodowca dokonał (dopiero) 7 lipca. To zdarzenie zostanie zaliczone do aktywności użytkownika, bo rejestracja nastąpiła przed dniem rozpoczęcia próbnego doju.
• Krowa Grota wycieliła się 8 lipca rano i wycielenie to zostało w tym samym dniu odnotowane w SOL. Zdarzenie nie będzie brane pod uwagę przy ocenie aktywności gospodarstwa.
• Krowa Patrycja została zasuszona 3 lipca, co zostało zarejestrowane w SOL następnego dnia. To zdarzenie zostanie zaliczone do aktywności hodowcy.

Zootechnik odnotował i przekazał do Symleku informacje o wszystkich wymienionych wyżej zdarzeniach. Jak zostanie oceniona aktywność gospodarstwa? Do oceny wchodzą trzy zdarzenia, bo wycielenie krowy Groty nie jest brane pod uwagę. Spośród tych trzech wydarzeń dwa zostały przez hodowcę odnotowane w SOL na czas i zostają mu „zaliczone”. Jedno zdarzenie (ubycie Riny) nie zostaje mu zaliczone, bo zarejestrował je w SOL za późno. Zatem aktywność gospodarstwa wynosi 67% (2*100/3). Gospodarstwo nie zostanie uznane za aktywne i nie otrzyma omawianego upustu.

 

 Tekst: dr Marta Trędowicz, PFHBiPM15

Zbliżające się wydarzenia