Fotowoltaika korzyści i dofinansowania dla rolnictwa

Każdy, kto zajmuje się rolnictwem, hodowlą bydła czy produkcją mleka, doskonale zdaje sobie sprawę, że energia elektryczna jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania gospodarstwa. Instalacje fotowoltaiczne to doskonała alternatywa dla konwencjonalnych źródeł energii, zwłaszcza że obserwujemy stale rosnące ceny prądu. Hodowcy stosujący te proekologiczne rozwiązania mogą liczyć na różnego rodzaju profity, m.in. na korzystne dofinansowania.

tekst: Mateusz Uciński

Rynek fotowoltaiki w Polsce rozwija się najszybciej ze wszystkich sektorów energii odnawialnej. Łączna moc zainstalowana w źródłach fotowoltaicznych, jak informowały Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE), wyniosła według stanu na 1 stycznia 2020 r. 1,3 GW, a 1 grudnia 2020 r. przekroczyła 3,6 GW. Jak wynika z najnowszego opublikowanego raportu Instytutu Energetyki Odnawialnej, Polska w bieżącym roku utrzyma stabilne tempo wzrostu mocy zainstalowanej i utrzyma się na piątym miejscu w Unii Europejskiej. Nie dziwi więc jej popularność zarówno wśród osób fizycznych (właścicieli domów czy posesji), jak i wśród przedsiębiorców, którzy coraz częściej decydują się na taką inwestycję, aby ograniczyć koszty rachunków za energię elektryczną. Dziś wielu rolników i hodowców jest przedsiębiorcami i zarazem producentami. Dzięki instalacji fotowoltaicznej mogą znacznie obniżyć koszty stałe przedsiębiorstwa. Wykorzystać do tego celu można nieużytki oraz powierzchnie dachów na budynkach gospodarczych.

Dofinansowania instalacji fotowoltaicznych

Inwestycja w energię odnawialną w rolnictwie generuje koszty. Ponosi je właściciel gospodarstwa, w którym montowana jest instalacja fotowoltaiczna. Na szczęście obecne rozwiązania pozwalają rolnikowi na skorzystanie z ulgi w podatku rolnym oraz udział w programach rządowych wspierających odnawialne źródła energii. Jak zatem wyglądają takie dofinansowania?

25% ulgi w podatku rolnym

Ulga dla rolnika inwestującego w panele fotowoltaiczne przyznawana jest po zakończeniu inwestycji. Umożliwia odliczenie jednej czwartej kwoty instalacji fotowoltaicznej od należnego podatku rolnego – 25% ulgi od nakładów inwestycyjnych udokumentowanych rachunkami. Kwota ulgi inwestycyjnej, która nie została wykorzystana przez podatnika, przechodzi na jego następców i może być rozliczona w ciągu 15 lat od zakończenia inwestycji. Ulga obowiązuje wyłącznie na terenie gminy, w której została zrealizowana inwestycja, i można z niej skorzystać, jeżeli instalacja fotowoltaiczna nie była wcześniej dofinansowana.

Agroenergia

Program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczony jest dla rolników indywidualnych, czyli osób fizycznych będących właścicielami, użytkownikami wieczystymi, samoistnymi posiadaczami lub dzierżawcami nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadzących działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych. Budżet programu, przewidziany na lata
2019–2025, wynosi 200 mln zł, przy czym zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 2023 r., a środki wydatkowane będą do 2025 r.

Moc instalacji [kW]Dofinansowanie w formie dotacji
Procentowy udział w kosztach kwalifikowanychNie więcej niż [zł]
10 < kW ≤ 30Do 20%15 000
30 < kW ≤ 50Do 13%25 000

W programie Agroenergia możliwe jest wnioskowanie o dofinansowanie budowy instalacji hybrydowej (fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła) sprzężonej w jeden układ. Wylicza się je na podstawie mocy zainstalowanej obydwu urządzeń, zgodnie z powyższą tabelą, oraz przewiduje się dodatek w wysokości 10 tys. zł. Możliwe jest również dofinansowanie w formie dotacji (do 20% kosztów kwalifikowanych) towarzyszących magazynów energii, przy czym koszt kwalifikowany nie może wynosić więcej niż 50% kosztów źródła wytwarzania energii.

Uwaga:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ulga inwestycyjna nie przysługuje, jeżeli wydatki poniesione na budowę instalacji fotowoltaicznej zostały sfinansowane preferencyjnymi kredytami, pożyczkami czy dotacjami, pochodzącymi ze środkówów publicznych. Decyzję o przyznaniu ulgi inwestycyjnej przyznaje wójt (burmistrz, prezydent).
Rolnicy płacący podatek VAT mogą odliczyć całość podatku VAT od instalacji.
W przypadku chęci skorzystania z ulgi rolnej nie można wystąpić o dofinansowanie z programu „Mój Prąd”.

Klient indywidualny

Naturalnie, każdy rolnik lub hodowca może zainstalować panele fotowoltaiczne jako osoba fizyczna, a nie przedsiębiorstwo. Przysługuje mu wtedy dofinansowanie z programu „Mój Prąd”, gdzie gwarantowany jest zwrot (nieopodatkowany) w wysokości 5 tys. zł. Co prawda, druga edycja tego programu skończyła się 6 grudnia 2020 r., ale w bieżącym roku planowana jest kolejna, trzecia odsłona, zmodyfikowana o instalacje wspomagające zagospodarowanie wytworzonej energii, w której oprócz fotowoltaiki znajdą się ładowarki do samochodów elektrycznych oraz magazyny energii. Kwota dofinansowania ma pozostać na dotychczasowym poziomie 5 tys. zł. Inną formą dofinansowania jest „Ulga Termomodernizacyjna”, dzięki której, zgodnie z rozporządzeniem ministra inwestycji i rozwoju z dnia 29 grudnia 2018 r., osoby fizyczne będą mogły odliczyć od podstawy podatku dochodowego wydatki poniesione m.in. na ogniwa fotowoltaiczne wraz z osprzętem oraz na ich montaż. Odliczenie nie może przekroczyć 53 tys. zł, a kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika będzie podlegać odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez sześć lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Podatek może być odliczony zarówno, gdy rozliczamy się według skali podatkowej (przy stawce 18% i 32%), jak i w formie podatku liniowego czy ryczałtu.

Oprócz wspomnianych wyżej form dofinansowania funkcjonują liczne programy wsparcia fotowoltaiki uruchamiane przez lokalne samorządy. Warto o nie pytać na swoim terenie. Jednocześnie zachęcamy do konsultacji z przedstawicielami firm oferujących montaż ogniw fotowoltaicznych, którzy bardzo często mają bieżące informacje na temat dofinansowań i służą pomocą w pozyskaniu takich środków. 

Zbliżające się wydarzenia