O module INSEMINATOR raz jeszcze

W programie Stado OnLine możemy rejestrować zarówno inseminacje, jak i pokrycia naturalne. Wszystkie pokrycia naturalne zarejestrowane w programie znajdą się w Wykazie Zdarzeń dla zootechnika oceny, który przekaże je do systemu Symlek. Przekazywanie do systemu informacji o zabiegach inseminacyjnych może się odbywać automatycznie, ale wymaga uruchomienia w programie SOL dodatkowego modułu o nazwie INSEMINATOR.

tekst: Izabela Trochimiuk

Co to jest moduł INSEMINATOR?
INSEMINATOR to moduł dodatkowy programu SOL, dzięki któremu informacja o zabiegach inseminacyjnych zarejestrowanych w programie jest automatycznie przekazywana do systemu Symlek. Trzeba tu wskazać dwie informacje, istotne dla zrozumienia działania wspomnianego modułu. Po pierwsze, z modułu INSEMINATOR mogą korzystać tylko gospodarstwa użytkujące program SOL. Moduł ten nie istnieje jako osobny byt lub aplikacja. Po drugie, moduł jest stworzony z myślą o tych gospodarstwach, w których sam właściciel (lub jego pracownik) wykonuje inseminacje. Jeśli korzystasz z usług inseminatora zewnętrznego, moduł INSEMINATOR nie jest Ci potrzebny. Obowiązek wprowadzenia informacji o wykonanym zabiegu do systemu Symlek w takim przypadku spoczywa na tym inseminatorze.

Jak zostać użytkownikiem modułu INSEMINATOR?
Do uruchomienia modułu INSEMINATOR niezbędne jest uzyskanie kodu inseminatora oraz loginu. Aby je uzyskać, należy pobrać i wypełnić „Deklarację korzystania z modułu Inseminator”, dostępną do pobrania na stronie stadoonline.pl
w zakładce „Dokumenty”. Uzupełniony i podpisany dokument należy przekazać zootechnikowi na próbnym doju lub przesłać pocztą do najbliższego oddziału Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Po nadaniu kodu inseminatora wraz z loginem pismo informacyjne zostanie przesłane na adres mailowy hodowcy.

Rys. 1. Logowanie do modułu INSEMINATOR

Jak włączyć moduł?
Otrzymaliśmy kod i login, co teraz? Trzeba uruchomić moduł INSEMINATOR. Po zalogowaniu się do programu SOL należy wejść w zakładkę „Gospodarstwo” > „Moduły programu”. Na liście będą widniały cztery dostępne moduły – Podstawowy, Zdrowie, Inseminator oraz Zgłoszenia do ARiMR. Teraz wystarczy kliknąć niebieski kwadracik w wierszu z modułem Inseminator i wybrać opcję „Włącz moduł”.

Program najpierw zapyta, czy na pewno użytkownik chce włączyć moduł, a następnie pojawi się docelowa formatka umożliwiająca włączenie modułu. W polu „Numer identyfikacyjny” należy wpisać siedmiocyfrowy numer obory Symlek, a w polu Login – ten sam, który został podany w przesłanej umowie. Tak wpisane dane należy zatwierdzić, klikając niebieski przycisk „Włącz moduł”.

Od czego zacząć pracę z modułem INSEMINATOR?
Jedną z informacji wymaganych na „Zaświadczeniu unasieniania” jest numer inseminatora. Dlatego korzystając z modułu INSEMINATOR, należy poinformować SOL, którzy pracownicy wykonują inseminacje w danym gospodarstwie oraz jaki numer inseminatora ma każdy z nich. Może to nastąpić albo przez dopisanie numeru inseminatora do danych osoby już zarejestrowanej w programie, albo przez zarejestrowanie nowego pracownika w gospodarstwie (zakładka „Gospodarstwo” > „Użytkownicy i pracownicy” >„Dodaj pracownika”). W celu dopisania numeru inseminatora wystarczy kliknąć niebieski kwadracik i wybrać opcję „Edycja użytkownika/pracownika”.

Rys. 2. Dodawanie numeru inseminatora

Elementem wspomnianego zaświadczenia jest też jego unikalny numer. INSEMINATOR będzie sam czuwał nad numeracją kwitów. Musimy mu jedynie podać początkową wartość tej numeracji (numer, od którego ma zacząć automatyczne numerowanie). W tym celu należy wybrać zakładkę „Inseminator” > „Seria zaświadczeń dla firmy”, gdzie należy wpisać numer bieżącego zaświadczenia. System oczekuje wprowadzenia dwuliterowej serii i siedmiocyfrowego numeru aktualnego zaświadczenia. Seria i numer zaświadczenia mogą być takie, jak na bloczku kwitów inseminacyjnych, lub dowolnie określone przez użytkownika. System zapamięta pierwszy numer i będzie odpowiednio nadawał następne, w kolejności rejestrowania zabiegów. W razie potrzeby można zmienić serię i numer zaświadczeń – na stałe lub na chwilę. Wystarczy wejść do formatki „Rejestracja pokrycia/rui” i użyć przycisku „+”, umieszczonego przy okienku wyboru numeru zaświadczenia. W ten sam sposób można dodać buhaja lub zmienić inseminatora.

Rys. 3. Formatka rejestracji pokrycia w programie SOL przy włączonym module INSEMINATOR

Rejestracja inseminacji z modułem INSEMINATOR
Po wykonaniu opisanych wcześniej czynności, mających na celu uruchomienie modułu INSEMINATOR, możemy już sami rejestrować inseminacje, spokojni o to, że program zatroszczy się o przekazanie ich do systemu Symlek. Aby zarejestrować inseminację, należy przejść do formatki „Wprowadź dane pokrycia”. Można to zrobić, wybierając zakładkę „Rozród” w Karcie Jałówki-Krowy, a także klikając pole z numerem kolczyka w „Rejestrze inseminacji” lub klikając kolczyk z poziomu „Rozród” > „Pokrycie/ruja”. Po kliknięciu przycisku „Nowe pokrycie/ruja” otwiera się formatka, w której można wprowadzić wszystkie dane dotyczące inseminacji.

Widoczne w formatce okienko z numerem kartoteki uzupełni się automatycznie, niezależnie od tego, czy inseminujemy daną krowę po raz pierwszy (zwierzęciu zostanie nadany nowy, pierwszy wolny numer kartoteki), czy jest to już kolejna inseminacja (system odszuka właściwy dla danej sztuki numer kartoteki). W razie potrzeby w tym miejscu możemy również wpisać ręcznie dowolny numer kartoteki.

Statusy pokryć
O możliwości lub braku edycji pokrycia (jego zmiany lub usunięcia) informuje kłódka. Zamknięta oznacza brak możliwości wprowadzania zmian, otwarta – możliwość wprowadzania zmian. Ikony kłódek można znaleźć w Karcie Jałówki-Krowy w zakładce „Rozród”. Są widoczne w wierszu informującym o zapisanym pokryciu.

Rys. 4. Ikony kłódek i data potwierdzenia Symlek w Karcie Jałówki-Krowy , zakładka „Rozród”

W przypadku inseminacji zarejestrowanych przez inseminatora zewnętrznego, które do programu SOL zostały przekazane z systemu Symlek, wspomniana kłódka będzie od razu zamknięta. Użytkownik programu może bowiem edytować tylko te inseminacje, które sam wprowadził.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku inseminacji wprowadzonych za pomocą modułu INSEMINATOR. Zdarzenia te mają status otwartej kłódki, aż do czasu wycielenia się krowy lub jałówki. Możliwość poprawiania informacji o inseminacji znika także wraz z upływem 365 dni – czyli przyjętej w SOL-u maksymalnej liczby dni do korekty zdarzeń. O tym, czy pokrycia zostały zapisane w Symleku, informuje kolumna „Potwierdzenie symlek” – jeśli figuruje tam data, oznacza to, że tego dnia pokrycie zostało tam zapisane.

Błędne pokrycia
Moduł INSEMINATOR pozwala również na śledzenie losów każdej inseminacji. Czasem się zdarza, że wysłana informacja o wykonanym zabiegu jest niekompletna lub nie spełnia wymagań przyjęcia do systemu Symlek. W takiej sytuacji na pulpicie programu, w sekcji „Alarmy”, pojawi się żółty kafelek „Błędne pokrycia”. Po kliknięciu go program przenosi użytkownika do „Rejestru inseminacji”. W wierszu danego pokrycia widnieje informacja o tym, że nie wysłano pokrycia (kolumna „Kod korekty”), oraz kod błędu, który to spowodował. Po kliknięciu szarego przycisku z kodem błędu pojawi się jego opis wraz z informacją o tym, jak dany błąd naprawić. W razie problemów z rozszyfrowaniem kodów błędów polecamy kontakt z naszym SOL-asystentem pod numerem 22 900 00 92.

Czy warto?
Moduł INSEMINATOR cieszy się wciąż rosnącą popularnością, ponieważ umożliwia hodowcom, którzy sami inseminują w swoim stadzie, samodzielne przekazywanie informacji o wykonanych zabiegach do systemu informatycznego PFHBiPM. Użytkownicy modułu nie muszą liczyć na pomoc firmy inseminacyjnej ani się zastanawiać, czy dane o inseminacji dotarły do systemu Symlek, czy też nie. A w rezultacie, czy cielaki będą miały pochodzenie, czy nie?

Oczywiście, parafrazując znane powiedzenie, nie samym modułem INSEMINATOR żyje SOL. Korzystanie z programu daje wiele innych możliwości. Jakie? O tym można się przekonać, zakładając konto w programie SOL. Bo nawet jeśli zrobimy to głównie ze względu na moduł INSEMINATOR, to warto zgłębić także inne tajniki programu 

Nadchodzące wydarzenia