SOL – program szyty na miarę

O tym, jak ważna jest personalizacja, doskonale wie każdy, kto chciałby się wyróżnić z tłumu, a przede wszystkim posiadać rozwiązanie idealnie pasujące do siebie. Choć program SOL ma swój ogólnie zaplanowany wygląd i wbudowane niezmienne funkcje, to pozostawia duże pole manewru
i możliwości dostosowania go do własnych wymagań.

tekst: Izabela Trochimiuk

Kalendarz

Program SOL to narzędzie, które oblicza przewidywane terminy różnych zdarzeń, np. wycielenia czy zasuszenia (w tych przypadkach jest to pozytywny wynik badania na cielność), na podstawie wcześniej wprowadzonych informacji. Wszystkie parametry, które decydują o tym, w jaki sposób kalendarz przewiduje terminy, można oglądać, a wiele z nich także samodzielnie zmieniać w zakładce „Kalendarz”, w opcji „Kalendarz ustawienia”. Na pojawiającej się liście z prawej strony widnieją ustalone wartości. „Wartość standardowa” to wartość przyjmowana w kalendarzu, jeśli użytkownik nie zdecyduje się wprowadzić własnej. W kolumnie „Wartość w gospodarstwie” widnieje ustalony samodzielnie przez użytkownika parametr. Następne dwie kolumny pokazują, w jakim zakresie użytkownik może wybrać odpowiadającą mu wartość.

O tym, czy daną wartość parametru można zmieniać, decyduje niebieski kwadracik z ikoną notatnika i ołówka, umieszczony z lewej strony wiersza. Jeśli taki występuje, kliknięcie w niego wyświetli odpowiednią formatkę do zmiany parametru. Jeśli kwadracika nie ma, oznacza to, że parametr jest niezmienny.

Ryc. 1. Ustawienia kalendarza SOL

Listy zwierząt

Kolejną funkcją programu, którą użytkownik może dostosować do swoich potrzeb, jest sposób wyświetlania listy zwierząt. Domyślnie w programie takie listy zawierają określone informacje, uporządkowane w kolumny i wiersze. SOL daje możliwość ustawienia kolumn według własnej kolejności, ich ukrycia lub dodania nowych, zmiany sposobu wyświetlania wierszy oraz pozwala decydować o kolejności ich wyświetlania. Narzędzia umożliwiające dokonywanie wyżej wspomnianych zmian znajdują się z prawej strony, nad wykazem.

Wyświetlanie kolumn reguluje przycisk „Zarządzaj wyświetlaniem danych wykazu” (czerwona ramka na ryc. 2). Po jego kliknięciu wyświetli się lista dostępnych w danym wykazie kolumn, które można przeciągać i w ten sposób ustawiać odpowiednią ich kolejność.

Zmiana widoku wyświetlania znajduje się tuż obok poprzedniego narzędzia, w postaci dwóch przycisków (zielona ramka) – domyślnie w SOL-u otwieranym z komputera lista przedstawiana jest w formie tabeli, natomiast w aplikacji przeznaczonej na telefon – w formie kafelków. Wspomniany przełącznik umożliwia ustawienie innego widoku niż ten domyślny na danym urządzeniu.

Poniżej znajdują się narzędzia umożliwiające sortowanie wierszy widocznych na wykazie (fioletowa ramka). Domyślnie pokazują się dwa poziomy sortowania. Dopiero uzupełnienie drugiego okienka powoduje pokazanie się trzeciego (i ostatniego) poziomu sortowania. Z rozwijanej listy okienka można wybrać kategorię, według której ma być sortowana lista. Gdy dokładamy kolejną kategorię sortowania, wiersze ustawiane są najpierw w kolejności wynikającej z kategorii, ustawionej w pierwszym okienku, a potem według tej ustawionej w drugim. Dla przykładu: jeśli w pierwszym okienku ustawimy „Status reprodukcyjny”, a w drugim „Wiek”, to wiersze zostaną ustawione tak, że najpierw będą wyświetlane wszystkie te, które mają nadany „Status” „Cielna”, a w obrębie tego statusu wiersze będą ustawione według wieku zwierzęcia. Sortowanie działa analogicznie, gdy ustawimy warunki w trzech okienkach. Naciskając szare przyciski przy okienku z listą kategorii, można ustawiać, czy lista ma być porządkowana rosnąco, czy malejąco, Klikając np. taki przycisk przy okienku z napisem „Wiek”, możemy zdecydować, czy zwierzęta mają być ustawione od najmłodszych do najstarszych, czy na odwrót.

Ryc. 2. Ustawienia listy zwierząt

Analizy

Podobnie jak w kalendarzu analizy występujące w SOL-u mają swoje parametry, które użytkownik może dostosować do własnych potrzeb. W zakładce „Analizy”, w opcji „Ustawienia analiz” i dalej w podopcji „Parametry analiz” można zmieniać tzw. parametry graniczne, czyli wartości minimalne i maksymalne dla komórek somatycznych, poziomu mocznika oraz procentu białka i tłuszczu. Jako parametry domyślne w programie ustawione są wartości rekomendowane przez doniesienia naukowe. Użytkownik ma możliwość zmiany granic tych parametrów, ponieważ w swoim gospodarstwie może stosować inne wartości i chciałby je także widzieć w SOL-u. Występujący niebieski kwadracik symbolizuje możliwość modyfikacji, natomiast dane występujące w kolumnach „Wartości min./max. SOL” prezentują domyślnie ustawione wartości.

W opcji „Podział laktacji na fazy” można dokonać podziału na mniejszą lub większą liczbę faz laktacji oraz decydować o długości każdej z nich. Standardowo program dzieli laktację na cztery fazy, ale użytkownik może wprowadzić inny podział, zgodny z własnymi przyzwyczajeniami lub zalecony przez współpracującego z nim doradcę.

Ryc. 3. Zakładana krzywa laktacji w SOL-u

Kolejna opcja „Parametry – krzywe laktacji” dotyczy oczekiwanego przebiegu krzywej laktacji, która prezentowana jest w zakładce „Żywienie”, w analizie „Krzywe laktacji” w formie przerywanej linii na wykresie (czerwona strzałka na ryc. 3).

Parametry te (ryc. 4) określają, jak szybko powinna rosnąć wydajność krowy zaraz po ocieleniu oraz w jakim tempie może spadać po przekroczeniu trzeciego miesiąca laktacji. Rzeczywisty przebieg laktacji krów jest porównywany z przebiegiem wynikającym ze wspomnianych założeń. Na tej podstawie szacowany jest przyrost (lub strata) produkcji mleka wynikający z faktu, że rzeczywisty przebieg laktacji

różni się od oczekiwa

Ryc. 4. Parametry analizy – krzywe laktacji

nego.

Inseminator

W module INSEMINATOR można samodzielnie ustawiać tzw. serię zaświadczeń dla firmy (przez firmę rozumie się tu gospodarstwo, w którym hodowca inseminuje na własne potrzeby, nie jest to firma, z której kupuje on nasienie). Gdy hodowca ustawi dwuliterową „Serię zaświadczeń” (mogą to być dowolne dwie litery, np. inicjały hodowcy), program będzie kolejno nadawał im numery, poprzedzając je tymi dwiema literami. Ponadto jest możliwość wprowadzenia nowej serii zaświadczeń, która powoduje, że program będzie automatycznie naliczał od początku kolejne numery w jej obrębie. Powrót do wcześniej używanej serii spowoduje kontynuację naliczania, na której SOL skończył poprzednio nadawanie numerów. W praktyce wygląda to tak: jeśli cały czas inseminuję serią o nazwie np. IT i IT000048 to ostatni numer zaświadczenia dla wprowadzonego pokrycia, a następnie serię zmienię na AA, to numer zaświadczenia dla nowej serii będzie następujący: AA0000001. Jeśli ponownie zmienię na serię IT, to następny numer zaświadczenia będzie miał formę IT000049. Funkcja ta dostępna jest w zakładce „Inseminator” w opcji „Seria zaświadczeń dla firmy” pod przyciskiem „Wprowadź nową serię zaświadczeń”. Nową serię można też dodać w trakcie rejestrowania pokrycia za pomocą plusa przy odpowiednim wierszu.

Ryc.5. Dodawanie nowej serii zaświadczeń dla firmy

Ustawienia

W zakładce „Gospodarstwo” znajduje się opcja „Ustawienia SOL”. Po jej otwarciu pojawi się lista ustawień, które można dostosować do własnych potrzeb. Jednym z nich jest „Liczba pozycji prezentowanych na listach”. Jest to ustawienie, na podstawie którego program dzieli długie wykazy na „strony”. Jeśli ustawimy „50”, to program pokaże nam 50 wierszy z informacjami o krowach. Jeśli będziemy chcieli zobaczyć kolejne wiersze, trzeba będzie przejść do następnej strony wykazu.

Aby zmienić domyślne wartości, należy kliknąć w ikonkę ołówka – pojawi się wtedy formatka umożliwiająca wybór stosownych wartości. O tym, że dany parametr został zmieniony, informuje pojawiająca się obok ołówka ikonka śmietnika oraz zapis wartości w wierszu „Wartość ustawiona” zamiast czerwonego napisu „Brak”. Zmienione parametry można łatwo usunąć poprzez kliknięcie ikonki śmietnika. Co ważne, nowe ustawienia będą miały wpływ na działanie programu dopiero gdy użytkownik ponownie się zaloguje.

Ryc. 6. Ustawienia SOL

Grunt to dopasowanie

Przedstawione wyżej możliwości to jedne ze sztandarowych opcji pozwalających na zmianę programu SOL według własnych reguł. Program do zarządzania stadem to narzędzie codziennej pracy, dlatego tak ważne jest, aby działał jak najlepiej we współpracy z zasadami Twojego gospodarstwa. Stado OnLine spełnia ten warunek – oferuje dopasowanie do Twoich wymagań.  

Nadchodzące wydarzenia