Uchwalono termin Walnego Zjazdu Delegatów PFHBiPM

Przy okazji uroczystego otwarcia nowej siedziby oddziału PFHBiPM w Koszalinie, która będzie także wykorzystywana przez Okręgowy Związek Hodowców Bydła w Koszalinie i Szczeciński Związek Hodowców Bydła, odbyło się posiedzenie Zarządu Polskiej Federacji. Zarząd obradował w pobliskim Mielnie w dniach 16–17 stycznia 2019 r. Ustalono m.in. termin i miejsce wyboru nowych władz Federacji.

tekst i zdjęcia: Ryszard Lesiakowski

Obradom przewodniczył prezydent Polskiej Federacji Leszek Hądzlik w asyście dwóch wiceprezydentów: Krzysztofa Banacha i Sylwestra Mierzejewskiego, oraz dyrektora PFHBiPM Stanisława Kautza i jego zastępców: Ewy Kłębukowskiej i Mieczysława Klupczyńskiego. Na 33 członków Zarządu w spotkaniu uczestniczyły 22 osoby, co stanowiło ok. 66%.
W trakcie obrad uchwalono, że Walny Zjazd Delegatów Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka obędzie się 14 marca 2019 r. o godzinie 11.00 w Ożarowie Mazowieckim, w hotelu „Mazurkas” przy ul. Poznańskiej 177. Jednocześnie członkowie Zarządu przyjęli projekty porządku i regulaminu obrad XII Walnego Zjazdu Delegatów. W myśl tego regulaminu w obradach biorą udział z głosem decydującym delegaci wybrani na podstawie pisemnej uchwały regionalnych związków hodowców będących członkami Polskiej Federacji.

Propozycje zmian w statucie PFHBiPM
Zgodnie z propozycją porządku obrad Walnego Zjazdu Delegatów w Ożarowie Mazowieckim oprócz wyboru nowych władz Polskiej Federacji zostanie podjęta uchwała dotycząca zmian w Statucie Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Projekt tych zmian był jednym z tematów obrad podczas spotkania Zarządu. Należy przypomnieć, że wcześniej propozycje zmian w statucie PFHBiPM składały regionalne związki. Członkowie Zarządu wypracowali drogą głosowań ostateczną wersję propozycji tych zmian. Proponuje się m.in. wprowadzenie wymogu niekaralności osób zasiadających we władzach Federacji (tj. Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego). W myśl tego zapisu członkiem władz Polskiej Federacji nie może być osoba prawomocnie skazana za przestępstwo karne lub przestępstwo skarbowe na karę bezwzględnego pozbawienia wolności. Zakaz ten obowiązuje do daty zatarcia skazania. Wprowadza się także zakaz łączenia członkowstwa w Zarządzie Polskiej Federacji z funkcją członka Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego oraz członka Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Członkowie Zarządu opowiedzieli się także za wprowadzeniem do propozycji zmian w statucie Federacji zapisu zakazującego członkowi Komisji Rewizyjnej zasiadania w organach spółek prawa handlowego utworzonych przez Polską Federację, ponadto członek Komisji Rewizyjnej nie może być zatrudniony w takich spółkach. Takie same zakazy dotyczyłyby także członków Sądu Koleżeńskiego.

W wyniku konstruktywnej dyskusji członków Zarządu wypracowano projekt uchwały Walnego Zjazdu Delegatów w sprawie zmian w statucie. Za wypracowanym projektem zmian zagłosowali wszyscy obecni członkowie Zarządu z wyjątkiem jednej osoby.

Odpłatność za usługi świadczone przez PFHBiPM
Ewa Kłębukowska, zastępca dyrektora PFHBiPM, przedstawiła Zarządowi propozycję uchwały odnośnie do ustalenia opłat za usługi świadczone przez Polską Federację w zakresie oceny wartości użytkowej bydła typu użytkowego mlecznego i mięsno-mlecznego, w zakresie cech produkcji mięsa rasy simentalskiej, polskiej czerwonej i białogrzbietej. Zarząd zaakceptował tę propozycję. Oznacza to, że od 1 stycznia 2019 r. jednorazowa stawka za usługę świadczoną w tego typu stadach w przedmiotowym zakresie wyniesie:
• w stadach liczących do 10 sztuk (≤ 10) – 69,50 zł netto,
• w stadach liczących pow. 10 sztuk (> 10) – 63,50 zł netto.

Ewa Kłębukowska przedstawiła także propozycję uchwały o odpłatności za badania cielności krów na podstawie analiz próbek mleka (testy PAG). Po dyskusji Zarząd zdecydował, że od 1 marca 2019 r. w stadach prowadzących ocenę wartości użytkowej w zakresie cech produkcji mleka stawka jednorazowa za usługę badania cielności z próbek mleka wyniesie 9,5 zł brutto za jedną próbkę. W stadach nieobjętych oceną użytkowości mlecznej krów odpłatność będzie wyższa, tj. 12 zł brutto.

W trakcie obrad podjęto także uchwałę o nadaniu Złotej Honorowej Odznaki Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka 27 osobom. W punkcie spotkania dotyczącego spraw bieżących prezydent PFHBiPM poinformował zebranych o piśmie wystosowanym przez Polską Federację do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej w sprawie zmian w przepisach o zatrudnieniu cudzoziemców w sektorze chowu i hodowli bydła mlecznego. Proponowane zmiany mają na celu ułatwienie zatrudnienia cudzoziemców w gospodarstwach rolnych specjalizujących się w produkcji mleka.
W czasie spotkania członkowie Zarządu pozytywnie odnieśli się do wniosku złożonego przez Łódzki Związek Hodowców Bydła w sprawie nadania kompetencji Ogólnokrajowego Koordynatora Obrotu Materiałem Hodowlanym. Warto wspomnieć, że Łódzki Związek zorganizował w styczniu br. w Bratoszewicach aukcję jałówek o zasięgu krajowym.

Były to ostatnie obrady Zarządu w mijającej w marcu br. kadencji. Członkowie Zarządu otrzymali pamiątkowe zegarki z logo PFHBiPM. – Dziękuję Zarządowi za zaangażowanie w pracę na rzecz Polskiej Federacji. Jesteśmy jedyną w Polsce tak dużą i prężną organizacją zrzeszającą hodowców – powiedział Leszek Hądzlik.  

Nadchodzące wydarzenia